มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจับมือ 8 องค์กร เปิดหลักสูตร ToPCATS สร้างผู้บริหารอุตสาหกรรมบริการนักคิดสร้างสรรค์อย่างมีนวัตกรรม

ในยุคของการขับเคลื่อนประเทศสู่ Thailand 4.0 ภาคบริการมีความสำคัญต่อการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน และการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ เพราะเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น บริการโลจิสติกส์ บริการขนส่ง บริการด้านการเงิน บริการด้านการศึกษา บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีความเชื่อมโยงโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตของประเทศ และธุรกิจบริการนั้นยังเป็นคำตอบของการจ้างงานอย่างมีนัยสำคัญ

อบรมหลักสูตร ToPCATS

ประเทศไทยนั้นมีอุตสาหกรรมภาคบริการที่โดดเด่นและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ ได้แก่ กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมและร้านอาหาร กลุ่มสุขภาพ กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ ออกแบบ ดิจิทัลคอนเทนต์ทั้งเล็กใหญ่ และสื่อบันเทิง และกลุ่มธุรกิจไลฟ์สไตล์ ที่เป็นเทรนด์ใหม่ของภาคบริการ หากแต่การสร้างสรรค์นั้น เรายังไม่ได้ร่วมกัน ‘คิด สร้างสรรค์ และ ทำ’ เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันให้ธุรกิจบริการของไทยให้โดดเด่นในเวทีโลก การเปิดหลักสูตร ToPCATS หรือ Top Executive Program for Creative & Amazing Thai Services เกิดขึ้นจากแนวความร่วมมือระหว่าง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม  กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทยและ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับหอการค้าไทยและ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่งเป็นการรวมพลังกันถึง 9 องค์กรใหญ่ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมภาคบริการให้โดดเด่นและก้าวไกลสู่สากล เป็นหลักสูตรฯ ที่เปิดให้

ผู้บริหารที่เป็น นักคิด นักสร้างสรรค์ นักปฏิบัติ มาร่วมกันเรียนรู้ศาสตร์การสร้างสรรค์และนวัตกรรมการบริการ และ ร่วมกัน ‘คิด สร้างสรรค์ และ ทำ’ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการบริการ ให้เติบโต ทั่วถึง แบบไทยเท่อย่างยั่งยืน

คุณกลินท์3 

นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า “คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ToPCATS ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจการเรียนรู้ และ สร้างสรรค์ ธุรกิจบริการของประเทศไทย ซึ่งหลักสูตรเหมาะสำหรับเป็นผู้บริหารระดับสูงของสถาบัน/องค์กร ในภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจบริการ ด้านการออกแบบ ด้านสื่อสารมวลชน องค์กรส่งเสริมภาคธุรกิจบริการ หรือ เป็นผู้มีความรู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการการบริการ และ การขับเคลื่อนภาคธุรกิจบริการในบริบทต่างๆ สำหรับกิจกรรมการศึกษาภายในห้องเรียน ประกอบด้วยการเรียน Lecture/ Workshop/ Discussion/ Activity โดยเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแสวงหานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมกันหาแนวคิด Business Model/ Case Studies ใหม่ๆ และร่วมกันคิดหาแนวทางการพัฒนาภาคบริการทั้งในทุกๆ มิติ ซึ่งรวมถึงการสร้างจิตสำนึกหัวใจแห่งการบริการ มีการศึกษาดูงานนอกห้องเรียน เป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ร่วมกันคบคิดและหาหนทางแก้ไขปัญหา สู่การสร้างสรรค์ให้กับชุมชน ท้องถิ่น โดยการศึกษาโจทย์พื้นที่จริง และลงมือพัฒนาร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่จริง และนำเสนอโมเดลการพัฒนาต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาต่อยอดต่อไป”

“เป้าหมายของหลักสูตร ToPCATS หรือ Top Executive Program for Creative and Amazing Thai Servicesนั้น เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ และสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการพัฒนานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ด้านการบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ด้านการบริการ และพัฒนาโมเดลการพัฒนาให้แก่ภาคการบริการประเทศไทยและสร้างเครือข่ายและร่วมกันหาแนวคิด ด้านการบริการ ให้เติบโต ทั่วถึง แบบไทยเท่อย่างยั่งยืน โดยเน้นการเรียนรู้ ที่แสวงหานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาภาคบริการในทุกๆ มิติ รวมถึง การสร้างจิตสำนึกหัวใจแห่งการบริการ” ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวทิ้งท้าย

Related posts:

Samsung Galaxy Gift มอบสิทธิ์ให้ซื้อเครื่องดื่มเย็น “แบล็คแคนยอน” 2 แก้ว ในราคาพิเศษ
แสนสุขสมาร์ทซิตี้ คว้ารางวัล 2016 Smart City Asia Pacific Awards
ดีป้า มุ่งสานต่อโครงการ Digital Startup
สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ด้วย SurePress เครื่องพิมพ์ฉลากระบบดิจิทัลจากเอปสัน
วิชาการจัดการอีเว้นท์ ม. หอการค้า เน้นผลิตบัณฑิตทำงานจริงมืออาชีพ หนุนภาพรวมธุรกิจประเทศ
ริโก้ ขยายฐานลูกค้าสู่กลุ่ม “สตาร์ทอัพ” และ “กลุ่มธุรกิจองค์กร” เปิดตัว Ricoh Experience Center ที่ ...
Top
ปิดโหมดสีเทา