Fri. Aug 6th, 2021

HardCopy

RICOH ได้แถลงว่า รายงาน IDC MarketScape ฉบับใหม่ได้ยกย่องบริษัทให้เป็นผู้นำระดับโลกด้านความปลอดภัยงานพิมพ์และงานเอกสาร ซึ่งในรายงาน “IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2019 – 2020 Vendor Assessment” ได้ศึกษาถึงยุทธศาสตร์ของ RICOH และวิเคราะห์แนวทางที่บริษัทสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งเพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้ลูกค้าไปพร้อม ๆ กับการปกป้อง... Read More