Sun. Jun 13th, 2021

Social

ในขณะที่ประชาชนจำเป็นต้องอยู่กับบ้านเมื่อปีที่แล้ว การบริโภคข่าวสารจากสื่อกระแสหลักและแหล่งข้อมูลออนไลน์ยิ่งได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลก รวมถึงประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสังเกตว่าชาวเน็ตจากภูมิภาคนี้บริโภคข่าวสารส่วนใหญ่ผ่านโซเชียลมีเดีย... Read More